Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: prof. Paweł Michalak
Asystent/ci: dr hab. Jarosław Radel

Pole Opis
Typ przedmiotu KU- kształcenie uzupełniające, przedmiot wolnego wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- szkice rysunkowe

- szkice malarskie

- rysunek studyjny (martwa natura, model, akt)

- realizacje malarskie (martwa natura, model, akt)

- dialog dydaktyczny

- indywidualne korekty

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia magisterskie.

Wymagania końcowe

Zaliczenie połączone z oceną oryginalności wypowiedzi artystycznej na przeglądzie kończącym semestr studiów.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

Trafność kompozycji (rysunku, obrazu), indywidualność rozwiązania, samodzielność, jakość rysunku, umiejętność budowania kolorem obrazu.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

Studia malarskie i rysunkowe w pracowni służą wszechstronnemu rozwojowi kultury plastycznej oraz kształtowaniu osobowości twórczej studenta. Celem dydaktycznym jest nauczenie umiejętności czerpania z natury, poprzez wnikliwą, pogłębioną jej obserwację. Wykonywane podczas ćwiczeń w pracowni szkice malarskie i rysunkowe mają ułatwić studentowi zrozumienie problemu konstruowania obrazu.

Treści programowe nauczania:

Treści programowe nauczania w pracowni malarstwa i rysunku na wydziale architektury wnętrz na 2- letnich studiach II st. (magisterskich) stacjonarnych: studenci wydziału architektury wnętrz po ukończeniu cyklu studiów powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, stosując różne środki ekspresji artystycznej. Zobowiązani są wykonać aneks malarski określony tematem, składający się z cyklu obrazów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

JÓZEF CZAPSKI- „PATRZĄC”, ZNAK, KRAKÓW, 2004

EUGENE DELACROIX- „DZIENNIKI”, SŁOWO, OBRAZ, TERYTORIA, GDAŃSK 2003

JAN CYBIS- „NOTATKI MALARSKIE: DZIENNIKI 1954-1966”, PIW, WARSZAWA 1980

„SŁOWNIK SZTUKI XX WIEKU”,  ARKADY, WARSZAWA 1998

„SZTUKA W POLSCE 1945-2005”, ANDA ROTENBERG, STENTOR, 2005

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

„KOLOR I ZNACZENIE”, JOHN GAGE, UNIVERSITAS, KRAKÓW, 2010

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI- „TEORIA WIDZENIA”, MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, 2016

JERZY STAJUDA-„ NIEBIESKIE KARTKI”, „NOTATKI MALARSKIE”.

„THE NUDE: A STUDY IN IDEAL FORM”- KENNETH CLARK, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1972

“THE END OF ART”- DONALD KUSPIT, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2005

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych - umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne).

K_U03 - podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac artystycznych wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym.

K_U06 – świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła.

K_U09 - korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.

K_U10 - przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U11 -w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej),  wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

K_W05 - kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności.

K_W06 - wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

K_W07 - zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych.

K_W08 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych

K_K01 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

K_K04 - uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

K_K05 - wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania.

K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie, oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych.

K_K08 -komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie.

K_K09 -podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Materiały malarskie i rysunkowe (farby olejne, akrylowe, gwasz, tempera, węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).

Model (postać w akcie).

Szeroko rozumiana martwa natura.

Dokumentacja fotograficzna.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 d 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9783