Katalog ECTS

Aneks

Pedagog: prof. zw. Andrzej Zwierzchowski
Asystent/ci: dr Tomasz Knorowski

Pole Opis
Typ przedmiotu

KU

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- wstępne szkice rysunkowe i malarskie do aneksu

- korekty indywidualne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie (ocena) semestru II

Wymagania końcowe

Dopuszczenie do aneksu(komisja tematów dyplomowych)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

 

Umiejętność obserwacji proporcji form, zależności kolorystycznych oraz walorowych - 10 
Trafność kompozycji, użycia koloru oraz waloru w stosunku do podjętego tematu (ustawienia modela, martwej natury w pracowni) – 40%
Samodzielność w podejmowaniu decyzji podczas pracy twórczej – 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- Dochodzenie do ustalenia zawartości ideowej i formalnej przyszłego aneksu malarskiego bądź rysunkowego.

 

Rozbudowanie i wywoływanie możliwości twórczych w pracowni , rozumianej jako „mikrokosmos sztuki”, oparte musi być o stopniowość pokonywania trudności: technicznych, logicznych, relacji proporcji w zakresie formy, koloru, przestrzeni, z włączeniem coraz wyższej świadomości ich używania.
Na końcu chciało by się uzyskać efekt pierwszych „słów” tzw. Twórczości.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Tytuł: "New Elements in Abstract Painting"

Autor: Bob Nickas

Wydawnictwo: Phaidon

 

Tytuł „Historia Piękna”
Umberto Eco
Wydawca: Rebis Dom Wydawniczy
Kod: 7577040
ISBN: 978-83-8062-407-8
Rok wydania: 2018

Tytuł: „Historia Obrazów”
David Hockney & Martin Gayford
Wydawca: Rebis
Wydanie:
2 (2017)
ISBN:
978-83-8062-016-2

 

Tytuł: "Notatki malarskie : dzienniki 1954-1966"

Autor: Jan Cybis 1980

 

Tytuł "100 Contemporary Artists"
Autor: Holzwarth Hans Werner
Wydawca: TASCHEN
Rok wydania: 2009
ISBN13 (EAN): 9783836514903
ISBN10: 3836514907

Tytuł:Rozmowy z Francisem Baconem "Brutalność faktu"
Autor: Sylvester, David

Autor: Władysław Strzemiński
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
ISBN 978-83-63820-47-3
Rok wydania: 2016

Tytuł "Patrząc"
Autor: Józef Czapski
Pierwsze wydanie: 2016-03-21
Liczba stron: 464
Wydawnictwo: Znak

 

autor: Zbigniew Taranienko

tytuł: "Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim."

wyd: ASP 2010 ISBN: 978-83-61558-45-3

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Autor: Francis Bacon

Tytuł: " Metamorfozy Obrazu"

ISBN: 978-83-7181-671-0
EAN: 9788371816710

 

Miesięczniki o sztuce (FlaschART, Arteon, Obieg, Szum)

Katalogi wystaw

Albumy

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętniści :
K_U02

wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,
realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych

K_U03

podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac
artystycznych
wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające
swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty
prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K_U06

świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U09

korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji
własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną
pracę

K_U10

przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące
zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin
artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U11

w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych
z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

Wiedza:

K_W05

kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki
z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę
wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności

K_W06

wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę
i niezależność wypowiedzi artystycznej

K_W07

zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych
o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce
i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych

K_W08

trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych

Kompetencje:

K_K01

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
K_K04

uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia
się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05

wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych
wspomagających podejmowane działania

K_K06

krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób
K_K07

wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej
podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów
związanych z własną pracą i jej etosem
efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie
oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych

K_K08

komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;
K_K09

podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Materiały malarskie i rysunkowe (farby olejne, akrylowe, gwasz, tempera, węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).  
Dokumentacja fotograficzna.

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 d 180 6 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9806