Katalog ECTS

Budownictwo i instalacje

Pedagog: dr Konrad Styka

Pole Opis
Typ przedmiotu Nauczanie kierunkowe. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Nauczanie kierunkowe. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.

1. Wykład kursowy

2. Dialog dydaktyczny

3. Prezentacja próbek materiałów, lub ekspozycji omawianej grupy wyrobów budowlanych

4. Prezentacja multimedialna

5. Ćwiczenia warsztatowe

6. Projekt indywidualny - korekty indywidualne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Wiedza  z zakresu fizyki, geografii, chemii, matematyki, biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Wymagania końcowe

umiejętność wykonania następujących projektów indywidualnych:

ćwiczenie rysunkowe 1 (inwentaryzacja sali wykładowej 1:50 )

•    Rzut,  przekrój poprzeczny, widok na okna.

•    Skala  1:50

ćwiczenie rysunkowe 2  (inwentaryzacja balustrady lub mebla).

•    Inwentaryzacja  dowolnie wybranej balustrady lub mebla.

•    Widok i przekrój poprzeczny.

•    Skala  1:5 / 1:10

ćwiczenie rysunkowe 3 (połączenia stropu i ściany )

•    rzut i  przekroje - schemat  1:50 .

•    detal  połączenia stropu, wieńca, ściany, z oknem i nadprożem skala  1:5

Wymagane min. 3 korekty z każdego ćwiczenia rysunkowego, w formie dialogu dydaktycznego

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności:

- oceny za wykonanie rysunków wykonywanych indywidualnie przez studentów - procentowy udział w ocenie końcowej 60%;

- ocena wiedzy przyswojonej na wykładach - test pisemny -  procentowy udział w ocenie końcowej 30%

- ocena za udział w wykładach i korektach – procentowy udział w ocenie końcowej 10%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia z budownictwa i instalacji mają nauczyć studentów , jakimi środkami technicznymi uzyskać zamierzone efekty przestrzenne i estetyczne oraz – z drugiej strony – jakie są dostępne i możliwe do zastosowania rozwiązania budowlane i instalacyjne oraz stosowane materiały. Studenci po cyklu zajęć z budownictwa powinni mieć przekonanie, że stosowanie różnych rozwiązań budowlanych i wyrobów musi wynikać z intencji plastycznych projektanta. Celem zajęć jest też nabycie umiejętności wykonywania dokumentacji projektowej zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

•    Wprowadzenie – zasady prowadzenia przedmiotu. Architektura jako dziedzina sztuki i techniki;  budownictwo a architektura. Specyfika  pracy projektowej architekta; pojęcia podstawowe; literatura przedmiotu

•    Rysunek techniczny – wstęp – przygotowanie do inwentaryzacji.   Linie, skale, formaty. Wymiarowanie. Wpływ otoczenia przyrodniczego i kulturowego na budynek.

•    Rysunek inwentaryzacyjny. Wydanie i opracowywanie ćwiczenia rysunkowego 1 (inwentaryzacja sali wykładowej 1:50 )

•    Rysunek techniczny. Wymiarowanie; Rzuty, przekroje, widoki, detale. Aksonometrie, symbole graficzne, rysunek klatki schodowej.

•    Wydanie i opracowywanie ćwiczenia rysunkowego 2  (inwentaryzacja balustrady).

•    Ustroje i elementy budowlane. Układy konstrukcyjne.  Trakty, rozpiętości – pojęcia.

•    Mechanika budowli - podstawy konstrukcji budynku.

•    Konstrukcyjne materiały budowlane i ich cechy - kamień

•    Konstrukcyjne materiały budowlane i ich cechy - ceramika wypalana

•    Konstrukcyjne materiały budowlane i ich cechy - stal

•    Konstrukcyjne materiały budowlane i ich cechy - beton i żelbet.

•    Konstrukcyjne materiały budowlane i ich cechy – drewno

•    Zadania, rodzaje stropów - rozpiętości, materiały. Stropy drewniane, stalowe i Kleina - rodzaje konstrukcji; używane wyroby.

•    Stropy żelbetowe - rodzaje konstrukcji; używane wyroby.  Wydanie i opracowywanie ćwiczenia rysunkowego 3 (schemat przekroju 1:50 i detal  połączenia stropu, wieńca, ściany)

•    Nadproża, ściany murowane – rodzaje konstrukcji; używane wyroby

•    Ściany betonowe i żelbetowe - rodzaje konstrukcji; używane wyroby.

•    Fundamenty - stopy, ławy, płyty; poziom fundamentowania; fundamenty głębokie, ścianki szczelinowe; izolacje przeciwwodne.

•    Sklepienia tradycyjne: kształty i formy, elementy, statyka.

•    Dachy i stropodachy (kształty, różne rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne); więźba drewniana: dach krokwiowy, jętkowy, kleszczowo-płatwiowy.

•    Konstrukcje dachu metalowe

•    Tradycyjne systemy instalacyjne. Kanały i kominy wentylacyjne, dymowe i spalinowe

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Markiewicz Przemysław Budownictwo ogólne dla architektów , ARCHI-PLUS, 2011  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Skowroński Wojciech,  Miśniakiewicz Elżbieta Rysunek techniczny budowlany  Wydawnictwo Arkady Warszawa 2013, wydanie z 2008 - Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 1, Materiały i wyroby budowlane Bogusław Stefańczyk (Red.) Wydawnictwo Arkady 2010 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 2, Fizyka budowli Piotr Klemm (Red.) Wydawnictwo Arkady 2010 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 3, Elementy budynków - podstawy projektowania Lech Lichołai (Red.) Wydawnictwo Arkady 2011 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 4, Konstrukcje budynków Wiesław Buczkowski (Oprac.) Wydawnictwo Arkady 2010 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

 

·         Vademecum Budowlane praca zbiorowa pod redakcją E. Piliszka, Wydawnictwo Arkady Warszawa 2001

·         Przemysław Markiewicz Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych, Archi-Plus, 2006

·         ILUSTROWANY LEKSYKON ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  praca zbiorowa Wydawnictwo Arkady Warszawa 2007

·         Ochrona budynków przed korozją biologiczną praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia , Wydawnictwo Arkady Warszawa 2001 Dodruk cyfrowy 2008

·         J.Cassel P.Parham Malowanie mieszkania Wydawnictwo Arkady Warszawa 1997

·         J.Cassel P.Parham Malowanie domu Wydawnictwo Arkady Warszawa 1997

·         E.Wilhide Podłogi Wydawnictwo Arkady Warszawa 2000

·         E. Masłowski D. Spiżewska Wzmacnianie konstrukcji budowlanych Wydawnictwo Arkady 2000 Dodruk cyfrowy 2008

·         Nowy poradnik majstra budowlanego  praca zbiorowa Wydawnictwo Arkady Warszawa 2010

·         Lichołai Lech,  Miąsik Przemysław .: Budownictwo ogólne. Projektowanie konstrukcyjne domów jednorodzinnych. PRz Rzeszów 2004.

·         Pyrak Stefan,  Michalak Hanna.: Domy jednorodzinne.  Arkady, Warszawa 2013

·         Neufert Peter.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2012

·         Pyrak Stefan, Włodarczyk Wojciech.: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. WsiP, Warszawa 2000.

·         Neufert Peter.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2010

·         Cieślowski S., Krygier K.: Instalacje sanitarne, cz. 1 i 2. WSiP, Warszawa 2000

·         Hoffmann Z., Lisiczki K.: Instalacje budowlane, WSiP, Warszawa 2006

·         Popek M., Wapniska B.: O instalacjach sanitarnych najkrócej. WSiP, Warszawa 2006

·         zbiór przepisów – ustawa Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

K_U02 Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
K_U03 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;
K_U04 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;

K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacji dzieł sztuki (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 Absolwent zna i rozumie powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami Programu studiów; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

techniczne materiały informacyjne producentów materiałów budowlanych i instalacyjnych

rzutnik multimedialny, próbki materiałów budowlanych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 60 3 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9821