Katalog ECTS

Propedeutyka reżyserii

Pedagog: dr Agnieszka Korytkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu warsztat praktyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

warsztat praktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość dramaturgii polskiej i światowej; podstawy heurystyki.

Wymagania końcowe

Umiejętność konstruowania zadań scenicznych, umiejętność tworzenia etiud reżyserskich.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie praktyczne oraz eksplikacja reżyserska.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć z propedeutyki reżyserii jest zapoznanie studentów z podstawami języka scenicznego, umiejętnością konstruowania zadań scenicznych, tworzenia spójnego obrazu scenicznego i umiejętne jego tworzenie. Dodatkowo studenci zapoznają się z podstawami rozmaitych działań artystycznych związanych ze sztuką reżyserii, aktorstwa, tworzenia metafory i znaku scenicznego, działań improwizacyjnych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą.

2. K. Stanisławski, Praca aktora nad rolą.

3. P. Brook, Pusta przestrzeń.

4. M. Czechow, Praca aktora nad rolą

5. B. Walter, Co to jest teatr epicki? [w:] Brech w oczach krytuki światowej, red. i przeł. R. Szydłowski, Warszawa 1975.

6. B. Brecht, Małe organon dla teatru, przeł. A. Sowiński, "Pamiętnik Teatralny" 1955, z. 1.

7. B. Brecht, Krótki opis nowej techniki sztuki aktorskiej mającej na celu wywołanie efektu obcości, przeł. Z. Krawczykowski, "Dialog" 1976, nr 9.

8. A. Wirth, Struktura sztuk Brechta, Wrocław 1996.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. M. Schuler, S. Harrer, Podstawy gry aktorskiej, Szkoła Filmowa w Łodzi, 2018.

2. J. Maciejowski, K. Czeczot, Refleksnik, Szkoła Filmowa w Łodzi, 2018.

3. J. Garfein, Żyć i grać. Techniki dla aktora, Szkoła filmowa w Łodzi, 2016.

4. U. Hagen, Szacunek dla aktorstwa, Szkoła filmowa w Łodzi, 2015.

5. J. Weston, Reżyserowanie aktorów, Wydawnictwo Marzec, 2010.

6. K. Johnstone, Impro, spontaniczne kreowanie świata, PWST Kraków, 2013.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności konstruowania światów scenicznych.

Student zdobywa wiedzę o rożnych stylach reżyserii i gry aktorskiej.

Student jest w stanie wyróżnić wysokiej jakości dzieła sceniczne, umie scharakteryzować umiejętnie postawione zadanie sceniczne, wie czym jest metafora i znak sceniczny, znaj jego składowe i sposób tworzenia, umie wyróżnić składowe cechy autorskiego stylu artystycznego.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

duża teatralna sala do działań scenicznych, odtwarzacz muzyki, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.1 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9840