Katalog ECTS

Rysunek i kolor

Pedagog: prof. Elżbieta Banecka

Pole Opis
Typ przedmiotu ogólnoplastyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • wykłady z elementami prezentacji multimedialnej,
 • dyskusje problemowe (praca indywidualna),
 • e-learning,
 • konwersatorium (dialog i dyskusja dydaktyczna – korekty indywidualne i grupowe),
 • seminarium kursowe,
 • zajęcia warsztatowe
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 • zdany egzamin wstępny,
 • kompetencję i umiejętności z zakresu podstaw kompozycji, rysunku, malarstwa, widzenia przestrzennego,
 • kompetencje i umiejętności kwalifikujące do twórczej pracy,
 • niezależność w formułowaniu poglądów
Wymagania końcowe
 • umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej, 
 • umiejętność świadomego korzystania z warsztatu,
 • umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie szeroko pojętego rysunku i malarstwa, 
 • publiczna prezentacja własnej twórczości podczas komisyjnego egzaminu dyplomowego (II st. aneks do dyplomu)
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta na podstawie wykonania i przedstawienia ćwiczeń wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 • przygotowanie studentów do samodzielnego wyrażania rysunkiem i malarstwem własnych zamierzeń twórczych,
 • umiejętność wnikliwej obserwacji natury i relacji barwnych,
 • pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu plastycznego poprzez poznane warsztatowe działania praktyczne, oparte na studium modela, przestrzeni, natury i wiedzy z zakresu kompozycji, konstrukcji obrazu i technologii plastycznych,
 • doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura:

 • „Psychologia widzenia. Oko i Mózg“ R.L. Gregory,
 • „Komunikacja wizualna” Joanna Sarzyńska,
 • „Pejzaż semiotyczny” Umberto Eco,
 • „Człowiek i jego znaki” Adrian Frutiger,
 • „Krótka historia cienia” Viktor Stoicha,
 • „O patrzeniu” John Berger,
 • „Sztuka i percepcja wzrokowa” Rudolf Arnheim,
 • „Studia z teorii i historii koloru” Maria Rzepińska,
 • „Artyści o sztuce”

Czasopisma: 

 • „Parkett”,
 • „Artforum International”,
 • „Arteon”

( Dostępne w Bibliotece ASP w Warszawie )

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura:

 • „Duchamp” Calwin Tomkins, 
 • „Dzieła otwarte” Umberto Eco,
 • „Książeczka o człowieku” R. Ingarden

( Dostępne w Bibliotece ASP w Warszawie )

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. posługiwanie się szerokim wachlarzem technik i środków plastycznych,
2. wykorzystanie myślenia abstrakcyjnego w rozwiązywaniu problemów plastycznych,
3. budowanie przestrzeni ze świadomym zastosowaniem koloru,
4. umiejętne wykorzystywanie obserwacji natury w realizacji własnych projektów plastycznych,
5. operowanie pełną paleta barw przy rozwiązywaniu problemów artystycznych,
6. operowanie skrótem plastycznym i syntezą na poziomie zaawansowanym,
7. rozwiązywanie problemów kompozycji w zakresie działań w przestrzeni

 • K_U02 - wykorzystywać myślenie abstrakcyjne w rozwiązywaniu problemów plastycznych;
 • K_U04 - korzystać w rozszerzonym zakresie z umiejętności świadomego doboru środków wyrazu w procesie ekspresji artystycznej;
 • K_U05 - świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń;
 • K_U06 - planować i realizować złożone koncepcje i działania artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;
 • K_U18 - swobodnie i w sposób świadomy posługiwać się środkami plastycznymi w celu rozwiązywania problemów w obszarze kreacji abstrakcyjnych działań twórczych;
 • K_U19 - rozwijać indywidualne metody twórcze.

 

1. znajomość terminologii z zakresu sztuk plastycznych na poziomie zaawansowanym,
2. znajomość zasad kompozycji na poziomie zaawansowanym,
3. znajomość z zakresu samodzielnej analizy sztuki współczesnej na poziomie zaawansowanym

 • K_W11 - rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych.
 1. krytycznej analizy swojej pracy, 
 2. dyskusji i świadomej analizy sztuki i problemów z nią związanych, 
 3. asertywnej postawy
 • K_K02 - inicjowania działań artystycznych w obrębie szeroko pojętej kultury (w szczególności dotyczy to podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnych oraz rozbudowanych projektów scenograficznych wymagających współpracy ze specjalistami w różnorodnych dziedzinach); 
 • K_K05 - funkcjonowania zgodnie z indywidualnie wypracowanym systemem odpowiednim dla jego osobistych upodobań i uwarunkowań;
 • K_K10 - krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia;
 • K_K14 - rozumienia i stosowania podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego.
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Opis wymagań dotyczących pracowni:
dostęp do naturalnego światła, dostęp do wody bieżącej,

Wyposażenie i pomoce dydaktyczne: 
sztalugi, deski do rysowania, kubiki, stołki, szuflady na prace studentów, szafy na materialy plastyczne studentów i pracowni, drukarka, skaner, rzutnik mulitmedialny, komputer, aparat fotograficzny cyfrowy, albumy, szkielet ludzki, reflektory, rekwizyty do studiowania martwej natury

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 d 75 4 ćw. 75h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9847