Katalog ECTS

Projektowanie kostiumu

Pedagog: dr hab. Dorota Kołodyńska

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

  Dialog dydaktyczny z elementami zajęć warsztatowych i ćwiczeń kreacyjnych; korekty indywidualnych projektów realizowanych wg. wyznaczonych tematów; konsultacje regularne i organizowane w indywidualnych przypadkach.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na studia magisterskie, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy; niezależność w formułowaniu poglądów.

Wymagania końcowe

Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w zakresie projektowania kostiumu.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena prac semestralnych będących praktyczną realizacją projektową zadanych tematów:

- ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

- ocena poziomu wiedzy i umiejętności

- ocena poziomu prezentacji i merytorycznej obrony swojego projektu

- ocena indywidualnej kreatywności i umiejętności jej wyrażania

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- rozwijanie indywidualnej kreatywności 

- uwrażliwienie na rolę eksperymentu w procesie tworzenia

- kształcenie umiejętności projektowania kostiumu rozumianego jako nierozłączna część całościowej koncepcji scenograficznej; budowanie znaczeń poprzez kostium i ciało aktora

- prace związane z praktyczną realizacją zaprojektowanych kostiumów 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- Maria Gutkowska- Rychlewska, Historia ubiorów. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa- Kraków,1968

- Maguellone Toussaint-Samat, Historia stroju. Wyd.WAB.,2011

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Maria Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów,. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wrocław-Warszawa-Kraków,1968

Maguellon Toussaint-Samat, Historia stroju. Wyd.W.A.B.,2011

Anna Sieradzka," Tysiąc lat ubioru w Polsce. Wyd. Arkady, 2003

Moda. historia od 18-go do 20-go wieku. Tom I,II. Instytut Ubiorów w Kyoto. Wyd.Taschen, 2012

Antropologia Widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateausz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

Wiedza o kulturze, cz.3: Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1991.

Jan Kott, Szekspir Wspólczesny. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991

Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1991

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 K_ U03   -absolwent potrafi świadomie korzystać w stopniu podstawowym z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów (fotografia, videoart itp.);

 K_U04  - absolwent potrafi świadomie dobierać właściwe środki wyrazu w procesie ekspresji artystycznej

 K_U05   - absolwent potrafi realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach

 K_U06   - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę zdobytą w podczas studiów w praktyce zawodowej

 K_U07   - absolwent potrafi korzystać z różnorodności środków ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia, kostium, figura animowana, projektowanie ubioru

 K_U08   - absolwent potrafi poszukiwać nowych technologii w celu ich użycia w obrębie form obrazowania

 K_U09   - absolwent potrafi  zrozumieć relacje znaczeniowe  zachodzącym między kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym

 K_U10  - absolwent potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac i projektów zespołowych, także zadań o charakterze interdyscyplinarnym

 K_U11 -  absolwent powinien w sposób klarowny przedstawić swoją ideę współpracownikom i wykonawcom

 K_U12 - komunikować się poprzez rysunek (rysunek odręczny, rysunek z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i specjalistycznych programów komputerowych) 

 K_U24 - zaprezentować koncepcję swojego spektaklu i wizji jego plastyki

 K_W04  - absolwent zna i rozumie podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi je powiązać w procesie twórczym

 K_W06 - absolwent zna i rozumie podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki

 K_W07 - absolwent zna i rozumie podstawowe procesy służące budowaniu narracji i kształtu znaczeń za pomocą budowania okoliczności przestrzennych

 K_W08  -absolwent zna i rozumie specyfikę mediów składających się na język teatru ich roli w procesie budowy znaczeń

 

 

K_K01 -  absolwent jest gotów do podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym

K_K03  - absolwent jest gotów do samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia

K_K04 - absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania posiadanych wartości etycznych i estetycznych  oraz znajomości własnej osobowości twórczej

K_K06 - absolwent jest gotów do podjęcia krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, drukarka, odbiornik telewizyjny, aparat cyfrowy, DVD, stoły, maszyny do szycia, manekiny krawieckie, manekiny wystawiennicze, stanowisko do prasowania, materiały włókiennicze, podstawowy sprzęt do farbowania tkanin; specjalistyczne albumy, czasopisma.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9849