Katalog ECTS

Historia kultury materialnej i obyczaju

Pedagog: prof. Ewa Braun

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy - uzupełniający. Semestr 2018-2019 /Z I r. tryb mgr.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Elementy wykładu uzupełnione prezentacją. Konserwatorium z projekcją filmową uzupełniającą omawiane zagadnienia. Prezentacja sposobu aranżacji wnętrz autentycznych i zrekonstruowanych. Przegląd dokonań wybitnych scenografów filmowych w oparciu o wybrane fragmenty filmów . Konsultacje realizowanych przez studentów projektów.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na tok studiów magisterskich.

Ogólna wiedza z historii kultury i sztuki

Otwartość na inspiracje,

Umiejętność twórczej obserwacji.

Znajomość obsługi oprogramowania w stopniu pozwalającym zrealizować zadania projektowe.

Wymagania końcowe

Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych

Umiejętność korzystania z dokumentacji historycznej/ malarstwo, grafika, fotografia/ w wzbogaceniu własnej wypowiedzi artystycznej.

Umiejętność prezentacji wizualnej opracowanego przez studenta projektu. Pogłębienie wiedzy o stylach, historii mebla, rodzajach oświetlenia i tendencjach w aranżacji wnętrz XIX/ XX w.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Czynny udział w zajęciach i zaangażowanie jak również twórcze poszukiwanie własnej koncepcji aranżacji przestrzeni publicznej zgodną z prawdą historyczną.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu pozyskanie przez studentów niezbędnej wiedzy wspomagającej działania projektowe.

W kontekście innych zajęć obejmujących zagadnienia świadomego kształtowania przestrzeni scenograficznej, celowym jest uzupełnienie wiedzy co do sposobu aranżacji wnętrz mieszkalnych, publicznych wraz z ich wyposażeniem. Wiedzy o życiu codziennym i zmieniających się obyczajach. O użyteczności przedmiotów charakterystycznych dla określonej dekady XIX i I połowy XX w. z zakresu rzemiosła artystycznego jak przedmiotów używanych powszechnie

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Judith i Martin Miller, Stylowe wnętrza, Arkady

Joanna Woch, Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów, Arkady

Rainer Haaff, Meble neorenesansowe – epoki kajzerowskiej 1871-1914, Zysk i S-ka

Joanna Huebner-Wojciechowska, Art Deco Poradnik dla kolekcjonera, Arkady

Charlotte Benton, Ghislaine Wood, Art. Deco 1910-1939, Zysk i S-ka

praca zbiorowa, Antyki. Poradnik kolekcjonera, Arkady

Teresa Żurawska, Polskie powozy, Ossolineum

Ignacy Tłoczek, Dom mieszkalny na polskiej wsi, PWN

Francois Boucher, Historia mody, Arkady

Pepin, Art Deco Fashion, Pepin Press

Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubioru w Polsce, Arkady

Alina Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca XX wieku, Arkady

Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wyd. Dolnośląskie

Liliana Nalewajska, Moda męska w XIX wieku i na początku XX w, wyd. Uniw. W-wski

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Maja i Jan Łozińscy, Narty, dancing , brydż. W kurortach Drugiej Rzeczypospolitej, PWN

Maja i Jan Łozińscy, W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne, PWN

Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubioru w Polsce, Arkady

Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce, PWN

Alina Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca XX wieku, Arkady

Inne

Zbiory fotografii i malarstwa dokumentującej daną epokę historyczną

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 - stosować prawa kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych oraz potrafi praktycznie je zastosować w procesie projektowania scenografii;
K_U03 - świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń;
K_U05 - tworzyć pełne opracowania projektowe dysponując rozszerzoną wiedzą z zakresu stosowania różnorodnych środków ekspresji i kreacji twórczej jakie daje scenografia, kostium, figura animowana;
K_U06 - przedstawić istotę swoich rozwiązań współpracownikom i wykonawcom w ramach realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych;
K_U09 - korzystać w sposób świadomy z dostępnych środków plastycznych, konwencji i stylów estetycznych właściwych dla projektowanego spektaklu;
K_U10 - zdefiniować problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza;
K_U12 - wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie sztuk plastycznych, właściwych dla kierunku scenografia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent zna i rozumie:

K_W01 - szczegółowy kontekst historyczny dramatu i teorii sztuki;
K_W02 - szczegółowe zasady dotyczące dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym (reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_W03 - problematykę związaną z technologiami oraz materiałami niezbędnymi w procesie projektowym scenografii filmowej i telewizyjnej;
K_W06 - szczegółowe zagadnienia związane z procesem budowania narracji i kształtowania znaczeń za pomocą uwarunkowań przestrzennych;
K_W07 - problematykę mającą związek z funkcjonowania zawodu scenografa w kontekście finansowym, organizacyjnym, marke^ngowym; zna zasady BHP oraz prawne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim.

Absolwent jest gotów do:

K_K01 - stania się w pełni kompetentnym i samodzielnym scenografem zdolnym do świadomego wykorzystywania nabytej wiedzy;
K_K02 - inicjowania działań artystycznych w obrębie szeroko pojętej kultury (w szczególności dotyczy to podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnych oraz rozbudowanych projektów scenograficznych wymagających współpracy ze specjalistami w różnorodnych dziedzinach);
K_K03 - rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób;
K_K04 - świadomego przewodniczenia rozmaitym działaniom zespołowym w obszarze przedsięwzięć twórczych oraz do prowadzenia własnego projektu;
K_K05 - profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnych działań kreacyjnych.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik, plazma, komputer, laptop, stoły, odtwarzacz DVD

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 o 30 3 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9853