Katalog ECTS

Światło w teatrze

Pedagog: mgr Jedrzej Skajster

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy. Semestr 2018-2019 /Z I r. tryb mgr.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia warsztatowe poprzedzone wykładami wprowadzającymi.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na tok studiów magisterskich.
Znajomość terminologii i technologii teatralnej i filmowej.

Wymagania końcowe

Umiejętność samodzielnej realizacji etiud reżyserskich w zakresie reżyserii światła teatralnego, poprzedzonej procesem projektowym.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Semestr zimowy: realizacja etiudy reżyserskiej w zakresie reż. światła teatralnego z zastosowaniem ruchomych urządzeń elektronicznych (tzw. ruchomych głów).

Semestr letni: realizacja etiudy reżyserskiej w zakresie reż. światła teatralnego z zastosowaniem wszystkich dostępnych środków wyrazu scenicznego, w tym działań multimedialnych (projekcja, video-mapping etc.). Zaliczenie ustne sprawdzające wiedzę i znajomość terminologii, stosowanej w praktyce teatralnej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności, umożliwiające samodzielną pracę twórczą w zakresie reżyserii światła teatralnego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Max Keller, Fascynujące Światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie, Wyd. LTT
Piotr Mitzner, Teatr, światła i cienia: oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych, Wyd. PIW
Adolphe Appia, Dzieło sztuki żywej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Richard Pilbrow, Stage Lighting Design, Nick Hern Books
Yaron Abulafia, The Art of Light on Stage. Lighting in Contemporary Theatre, Routledge
Michael Govan, Christine Y. Kim, James Turrell: A Retrospective

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U01 - stosować prawa kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych oraz potrafi praktycznie je zastosować w procesie projektowania scenografii;
K_U09 - korzystać w sposób świadomy z dostępnych środków plastycznych, konwencji i stylów estetycznych właściwych dla projektowanego spektaklu;
K_U12 - wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie sztuk plastycznych, właściwych dla kierunku scenografia, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent zna i rozumie:

K_W02 - szczegółowe zasady dotyczące dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym (reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_W08 - rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych;
K_W09 - specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy znaczeń.Absolwent jest gotów do:

K_K04 - świadomego przewodniczenia rozmaitym działaniom zespołowym w obszarze przedsięwzięć twórczych oraz do prowadzenia własnego projektu.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pomieszczenie spełniające standardy sali teatralnej (wysokość stropu, atestowany ruszt oświetleniowy, wyciemnienie);
Sprzęt oświetleniowy: reflektory konwencjonalne typu PAR, PC, FRESNEL, PROFIL, reflektory typu "ruchoma głowa" typu WASH, PROFIL, SPOT, naświetlacze asymetryczne typu CYCLORAMA;
Konsoleta oświetleniowa obsługująca protokół DMX512;
Regulatory napięcia na min. 24 obwody;
Przewody zasilające i sygnałowe;
Filtry barwne;
Statywy do zastosowań oświetleniowych;
Rzutnik multimedialny;
Przenośny komputer osobisty z oprogramowaniem graficznym skonfigurowany do współdziałania z rzutnikiem;

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 o 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9855