Katalog ECTS

Rysunek i malarstwo

Pedagog: dr hab. Tomasz Myjak

Pole Opis
Typ przedmiotu obieralny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinach plastycznych: korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac, przygotowanie wystawy, pokazu, prezentacji multimedialnej.

2. Ćwiczenia (kreacyjne, studyjne) - zajęcia indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu rysunkowego i malarskiego.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia 2go stopnia na Wydziale Scenogfrafii ASP.

Wymagania końcowe

Zaliczony egzamin semestralny.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Podstawą treści kształcenia w semestrach I, II i III studiów magisterskich w pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Scenografii jest zagadnienie indywidualnej drogi twórczej każdego studenta. Ćwiczenia oparte są na pracy z modelem i budowaniu obrazów będących interpretacją, analizą i syntezą zadanego tematu. Szczególny nacisk położony jest na poszukiwaniu własnych technik rysunkowo-malarskich. Zajęcia mają wspierać zadania projektowe realizowane w innych pracowniach.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Hornung D. Kolor
2. Rzepińska M. Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego
3. Hockney D. Wiedza tajemna – Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów
4. Präkel D. Composition

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Albumy monograficzne – fotograficzne oraz malarskie
Albumy tematyczne/problemowe - fotograficzne oraz malarskie
Publikacje dotyczące anatomii człowieka

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 wykorzystywać myślenie abstrakcyjne w rozwiązywaniu problemów plastycznych;
K_U03 korzystać w rozszerzonym zakresie z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów (fotografia, wideoart itp.);
K_U04 korzystać w rozszerzonym zakresie z umiejętności świadomego doboru środków wyrazu w procesie ekspresji artystycznej;
K_U05 świadomie korzystać w pracy twórczej z własnych doświadczeń, refleksji, intuicji, przeżyć i wrażeń płynących z osobistych doświadczeń;
K_U06 planować i realizować złożone koncepcje i działania artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;
K_U07 dotrzeć do źródeł inspiracji oraz wiedzy z zakresu zadanego tematu i kreatywnie je zastosować w poszczególnych fazach projektu;
K_U08 świadomie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej jak też i praktycznie ją zastosować w pracy zawodowej;

K_U27 wypowiadać się w rozszerzonym zakresie na tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;

K_U28 werbalizować treści emocjonalne i intelektualne na temat realizowanego spektaklu lub zdarzenia plastycznego;
K_U29
wyrazić swój stosunek do rzeczywistości, określenia miejsca i roli artysty, jego posłannictwa oraz sensu i możliwości działania a także analizy relacji artysta-świat otaczający;

K_W11 rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych;

K_K03 rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób;
K_K04 świadomego przewodniczenia rozmaitym działaniom zespołowym w obszarze przedsięwzięć twórczych oraz do prowadzenia własnego projektu;
K_K05 funkcjonowania zgodnie z indywidualnie wypracowanym systemem odpowiednim dla jego osobistych upodobań i uwarunkowań;
K_K06 stałego wzbogacania swojej świadomości ludzkiej i twórczej;
K_K07 dysponowania w poszerzonym zakresie umiejętnością adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej;
K_K08 świadomego zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach umiejętności i wiedzę oraz o wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia;

K_K10 krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia;
K_K11 świadomego wykorzystywania (w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności) mechanizmów psychologicznych w obrębie twórczości własnej jak i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia wyposażona w sztalugi, deski rysunkowe, kubiki
Zaplecze sanitarne

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 d 75 4 ćw. 75h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9856