Katalog ECTS

Konwersatorium

Pedagog: prof. zw. Magdalena Raszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu teoretyczny konwersatorium "Życie publiczne jako teatr"
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na I rok studiów magisterskich

Wymagania końcowe

znajomość omawianego materiału

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach i oceny przygotowanej prezentacji, jak również umiejętności analizy sytuacji społecznych z zastosowaniem metod proponowanych przez Goffmana

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się, analizy i oceny zjawisk zachodzących z życiu publicznym, w kulturze i sztuce a także przygotowanie warsztatowe i redakcyjne do pisania teoretycznej pracy dyplomowej.

Tematyka zajęć:

1. co to jest teatr, obrzęd, rytuał
2. theatrum ceremoniale
3. uroczystość publiczna jako teatr (komponowanie przestrzeni, światła, kostiumu);
4. teatralizacja życia publicznego poprzez ceremoniał
5. przyjmowanie ról społecznych; maski społeczne
6. ślub i pogrzeb w różnych kulturach – ceremoniał, widowisko  czy przedstawienie
7. władza, przestrzeń, ceremoniał
8. ceremoniał jako spełnianie oczekiwań
9. ceremoniał-spektakl jako narzędzie oddziaływania politycznego
10. teatr w polityce – polityka w teatrze

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

wszystkie lektury są dostępne w bibliotekach Akademii Teatralnej i Instytutu Teatralnego oraz w BUW.

Erving Goffman – Człowiek w teatrze życia codziennego, W-wa 1977 i nast. (2 rozdziały);
Erving Goffman – Zachowanie w miejscach publicznych, w: O społecznej organizacji przedstawień, W-wa 2008;
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, W-wa 2005; (Jean Duvignaud – Ceremonia społeczna i ceremonia teatralna; Norbert Elias – Etykieta i ceremoniał).
Hanna Baltyn – 1 maja jako widowisko, w:„Polska Sztuka Ludowa” 1988, nr 1-2.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

student będzie musiał wykorzystywać w swojej pracy archiwa internetowe dostępne na stronach instytucji publicznych,   portali poświęconych kulturze i sztuce współczesnej,  a także obejrzeć kilka programów informacyjnych w TVP, TVN, Polsacie (Wiadomości, Fakty, transmisja sejmowe).

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

 

K_U08    świadomie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej jak też i praktycznie ją zastosować w pracy zawodowej; P7S_UW

 

K_U11    zdefiniować i zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym;                 P7S_UW

 

K_U24    zaprezentować koncepcję swojego spektaklu i wizji jego plastyki;  P7S_UO

P7S_UK

 

K_U27  wypowiadać się w rozszerzonym zakresie na tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;  P7S_UK

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W07   kontekst kulturowy historii teatru i kina, konwencji teatralnych i filmowych oraz potrafi zintegrować tę wiedzę w procesie twórczym;P7S_WG  P7S_WK

 

K_W12  specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowy znaczeń;   P7S_WG

K_W08
specyfikę mediów składających się na język teatru i ich rolę w procesie budowania znaczeń;
P7S_WG

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 

K_K03    rozumienia potrzeby ciągłego procesu samorozwoju w odniesieniu do siebie i innych osób;   P7S_UU

P7S_KR

 

K_K06    stałego wzbogacania swojej świadomości ludzkiej i twórczej; P7S_UU  P7S_KR

 

K_K15   wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej.   P7S_KO

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

stoły, krzesła, tablica suchościeralna, komputer z oprogramowaniem i dostępem do internetu, zestaw kina domowego, projektor

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 o 30 4 Konw 30h
Konw [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9858