Katalog ECTS

Kultura wizualna

Pedagog: dr Agnieszka Korytkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Wykład z elementami konwersatorium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład z elementami konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość podstaw historii sztuki, filmu i teatru.

Wymagania końcowe

Pogłębiona znajomość historii sztuki, filmu, teatru w kontekście kultury wizualnej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie: praca pisemna.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami związanymi z obrazem, kulturą wizualną w jej ujęciu teoretycznym, historycznym oraz współczesnym. Dodatkowo zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia sztuki i kultury współczesnej, zapoznanie z rozmaitymi teoriami, umożliwiającymi szerokie spectrum interpretacji zjawisk kultury wizualnej, zarówno z pogranicza sztuki tzw. wysokiej, jak i popularnej. Problematyzowany będzie obraz tak jako integralne dzieło sztuki, jak również składnik innych dzieł. Obraz jako dominanta, obraz wypierający słowo to podstawowe założenia wykładów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.     Antropologia kultury wizualnej. Antologia, red. Iwona Kurz, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012.

2.     Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.

3.     Hans Belting, Antropologia obrazu, Kraków 2007.

4.     John Berger, Szkoła widzenia, Warszawa 2008.

5.     John Berger, O patrzeniu, Warszawa 1999.

6.     Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej oraz Dyskusja nad artykułem Mieke Bal i odpowiedź autorki, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones", Poznań 2010.

7.     W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, 2014.

8.     W.J.T. Mitchell, Zwrot piktorialny, „Kultura Popularna", 2009, nr 1.

9.     Louis Marin, O przedstawieniu, Słowo/obraz/terytoria, 2011.

10.  Georges Didi-Huberman, Przed obrazem, 2011.

11.  Rosalind Krauss, Oryginalność awangardy, Słowo/obraz/terytoria, 2011.

12.  Maurice Merleau-Ponty, Oko i umysł, Słowo/obraz/terytoria, 1996.

13.  Jacek Wachowski, Performans, 2011.

14.  Filip Lipiński, Hopper wirtualny, Uniwersytet Toruński, 2013.

15.  Filip Pręgowski, Francis Bacon. Metamorfozy obrazu, 2011.

16.  Giovanni Sartori, Homo Videns, Warszawa 2007.

17.  Nicola Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Nicholas Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki...

Nicholas Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki...

Anna Zeidler-Janiszewska, Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, Teksty Drugie nr 4, 2006.

Dominik Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995.

John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Umberto Eco, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.

Roland Barthes, Imperium znaków, Warszawa 1999 (II wyd. 2004); Mitologie, Warszawa 2000 (II wyd. 2008); System mody, Kraków 2005.

Mieczysław Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.

Roland Bartes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Kraków 1996 lub wydania późniejsze.

Mariusz Bryl, Sposoby widzenia Johna Bergera: historia sztuki jako mistyfikacja, w: Idem, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Poznań 2008, s. 147-173.

Donald Kuspit, Koniec sztuki, Gdańsk 2006.

Marcin Giżycki, Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku, Gdańsk 2001.

Jean Baudrillard, Spisek sztuki, Warszawa 2006.

Monika Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000.

Zygmunt Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.

Judith Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008.

Obraz i gender: Feminizm, studia gejowsko-lesbijskie, teoria queer, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones", Poznań 2010, s. 647-707, (teksty Pollock, Wilson).

Agata Jakubowska, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków 2005.

Paweł Leszkowicz, Sala aktu, Sala rzeźby cielesnej, Sala perwersyjna, Sala religijna, w: Kolekcja sztuki Grażyny Kulczyk, Poznań 2007.

Izabela Kowalczyk, Niebezpieczne związki sztuki z ciałem, Poznań 2002.

Izabela Kowalczyk, Ciało i władza, Warszawa 2002.

Artur Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa 2008.

Izabela Kowalczyk, Ciało zszargane w fotografii dokumentalnej i sztuce współczesnej, w: Sesja: Punkt widzenia. Fotografia ciała, red. Marek Janczyk, Iwona Święch, Kraków 2006, s. 27-31.

Obraz i gender: Feminizm, studia gejowsko-lesbijskie, teoria queer, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones", Poznań 2010, s. 707-795, (teksty Davis, Flatley, Crimp x2).

Paweł Leszkowicz, Ars Homo Erotica, MNW, Warszawa 2010.

David Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005.

Georges Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, Kraków 2011.

Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Kraków 2008.

Anna Maćkowiak, Antropologia obrazu według Didi-Hubermana: obrazy mimo wszystko czy obrazy – fetysze?, http://www.obieg.pl/ksi%C4%85%C5%BCki/12838

André Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2005.

François Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Kraków 2007.

Jacques Ranciére, Estetyka jako polityka, Warszawa 2007.

Jacques Ranciére, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Kraków 2007.

Rosalyn Deutsche, Agorafobia, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones", Poznań 2010, s. 585-647.

Piotr Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.

Piotr Piotrowski, Muzeum krytyczne, Poznań 2011.

Izabela Kowalczyk, Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, warszawa 2010.

Darin Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.

Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.

Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.

Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.

Ewa Wójtowicz, Net art, Warszawa 2008.

Krzysztof Olechnicki, Tomasz Ferenc (red.), Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu, Toruń 2008.

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Kształtowanie umiejętności analizowania i interpretowania czytanych lektur i formułowania wypowiedzi ustnych oraz pisemnych; kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do sytuowania wybranych zjawisk w szerokim kontekście kulturowym i ich krytyczne ujęcie pojęciowe.

Rozpoznawanie podstawowych nurtów w wiedzy o kulturze oraz definiowanie podstawowych kategorii kulturoznawczych.

Wyrażanie swoich sądów w sprawach złożonych kwestii metafizycznych, ontologicznych i epistemologicznych oraz umiejętność rozróżniania jednych od drugich.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik, Telewizor

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9859