Katalog ECTS

Projektowanie scenografii operowej

Pedagog: prof. Paweł Dobrzycki

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

połączenie projektu indywidualnego z dialogiem dydaktycznym oraz wykładami

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

- zdany egzamin wstępny na studia licencjackie oraz zaliczony II rok studiów pierwszego stopnia

- podstawowa wiedza o budowaniu przestrzeni teatralnej i projektowaniu kostiumu, wiedza z zakresu historii scenografii i literatury dramatycznej z poprzednich lat studiów

Wymagania końcowe

- projekt scenografii - przestrzeni oraz kostiumów wraz z uwzględnieniem ich zmian

- umiejętność świadomego, samodzielnego kreowania przestrzeni scenicznej oraz procesu zachodzących w niej przemian

- umiejętność właściwego podania projektu

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

- ocena zawartości intelektualnej oraz przesłania projektu - 15%

- ocena wartości plastycznej projektu oraz jego zgodności z założoną ideą - 50%

- ocena umiejętności artykułowania i obrony własnych koncepcji i wizji artystycznych wraz z oceną ogólnej aktywności studenta na zajęciach - 35%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

- stworzenie spójnego projektu autorskiego; próba podjęcia odpowiedzialności artystycznej za całość projektowanego dzieła

- kształtowanie umiejętności kreacji, czytania i analizowania przestrzeni i obrazu scenicznego, przekazania treści przez informacje zawarte w obrazie scenicznym, konstrukcji cyklu obrazów scenicznych;

- wykorzystanie tematu i struktury dramatycznej sztuki dla stworzenia koncepcji projektu autorskiego dzieła scenicznego, następnie aliterackiego szkicu scenariusza w postaci krótkiego opisu szeregu obrazów scenicznych lub szkicu tzw. storyboard'u; stworzenie projektów przekazujących pełną autorską wizję inscenizacji i wizji plastycznej utworu przez studenta;

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

libretto Zamku Sinobrodego Béli Balázsa do opery Béli Bartóka

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:

K_U04 świadomie dobierać właściwe środki wyrazu w procesie ekspresji artystycznej; P6S_UW

K_U09 zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym; P6S_UW

K_U11 w sposób klarowny przedstawić istotę swoich rozwiązań współpracownikom i wykonawcom; P6S_UO

K_U12 wykonywać rysunki techniczne dla wszystkich pracowni teatralnych, rozrysować elementy zaprojektowanej scenografii, stosować skalę i używać jej w zależności od potrzeb; P6S_UW

K_U13 komunikować się poprzez rysunek (rysunek odręczny, rysunek z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i komputerowych programów graficznych); P6S_UW

K_U17 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej interpretacji scenariusza P6S_UW P6S_UK

K_U18 prezentować swoje koncepcje scenograficzne w rozmowie z reżyserem i innymi współpracownikami; P6S_UK

K_U19 świadomie przedstawiać i logicznie uzasadniać założenia i cel projektu; P6S_UO P6S_UK

Absolwent zna i rozumie:

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej;P6S_WG

K_W06 podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki; P6S_WG

K_W07 podstawowe procesy służące budowania narracji i kształtowania znaczeń za pomocą budowania okoliczności przestrzennych; P6S_WG

K_W08 podstawowe zasady funkcjonowania zawodu scenografa w kontekście finansowym, organizacyjnym, marketingowym, BHP i prawnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim; P6S_WG

K_W09 podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, multimediów i architektury; P6S_WG

K_W10 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy znaczeń; P6S_WG

K_W11 podstawowe zagadnienia związane z technologią budowy dekoracji teatralnych, filmowych oraz znajomością materiałów i specyfiki rzemiosł zaangażowanych do produkcji scenografii; P6S_WG

Absolwent jest gotów do:

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w procesie projektowym; P6S_KR

K_K07 efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; P6S_KO P6S_KK

K_K09 efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej; P6S_UU P6S_KR

K_K10 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii P6S_KK

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur
wizualnych; P6S_UW 

K_U03 świadomie korzystać w stopniu podstawowym z różnorodnych możliwości, jakie daje 

sztuka mediów (fotografia, wideoart itp.); P6S_UW

K_U04 realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach; P6S_UW
P6S_UU
K_U06 korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje
scenografia, kostium, figura animowana, projektowanie ubioru; P6S_UW

K_U07 zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie
pasmem znaczeniowym; P6S_UW P6S_UU

K_U09
wykonywać rysunki techniczne dla wszystkich pracowni teatralnych, rozrysować
elementy zaprojektowanej scenografii, stosować skalę i używać jej w zależności od
potrzeb; P6S_UW

K_U10 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza P6S_UW

K_U11 prezentować swoje koncepcje scenograficzne w rozmowie z reżyserem i innymi
współpracownikami; P6S_UK

K_W02 problematykę związaną z technikami i technologiami twórczości scenograficznej; P6S_WG

K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy
znaczeń; P6S_WG

K_W10 specyfikę języka specjalistycznego z zakresu scenografii teatralnej, filmowej oraz TV. P6S_WG

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym; P6S_KR P6S_KK
K_K02 samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia; P6S_KK
K_K03 efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; P6S_KO
K_K04 efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy
projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej; P6S_KK
K_K05 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii P6S_KK

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.5 d 30 4 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9880