(en)Katalog ECTS

Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych

(en)Pedagog: mgr Tadeusz Walentowicz

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) (en)-brak-
Język wykładowy (en)-brak-
Wymagania wstępne (en)-brak-
Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) (en)-brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) (en)-brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Umberto Eco – Mit Supermana

2. Wolfgang Sofsky – Traktat o przemocy

3. Michel Foucault – Nadzorować i karać. Narodziny więzienia (Część I Kaźń; Rozdział pierwszy Ciało Skazańców; Część III; Rozdział III Panoptyzm)

4. Zygmunt Bauman – Globalizacja (rozdziały I i II)

5. Peter Singer – O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej (Część I; rozdziały 1 i 2)

6. Benjamin R. Barber – Dżihad kontra McŚwiat (Część I Nowy świat McŚwiata)

7. José Ortega y Gasset – Bunt mas i inne pisma socjologiczne (Bunt mas, Część pierwsza. Bunt mas; fragmenty)

8. Richard Sennet – Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu (Część trzecia. Tętnice i żyły; Rozdziały: Ósmy Ciało w ruchu; Dziewiąty Ciało wyzwolone; Dziesiąty Miejski indywidualizm; Zakończenie Ciała miejskie)

9. Zygmunt Freud – Człowiek, religia, kultura (Kultura jako źródło cierpień)

10. Rudolf Arnheim – Dynamika formy architektonicznej (fragmenty) lub tegoż: Sztuka i percepcja wzrokowa (fragmenty

11. Czas w kulturze red. Andrzej Zajączkowski (Jacques Le Goff Czas Kościoła i czas kupca oraz Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego; Francis Haber Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu)

12. James George Frazer – Złota gałąź (fragmenty)

13. Thomas S. Kuhn – Struktura rewolucji naukowych (fragmenty)

14. Marshall McLuhan – Wybór pism (Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka)

15. Norbert Elias – Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu (fragment dzieła pt. O procesie cywilizacji) (fragmenty części drugiej i części czwarte

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Interior Design s.2 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Painting / painting s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.10 (en)d 30 4 pro-seminar 30h
pro-seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10498