Katalog ECTS

Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych

Pedagog: mgr Tadeusz Walentowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Umberto Eco – Mit Supermana

2. Wolfgang Sofsky – Traktat o przemocy

3. Michel Foucault – Nadzorować i karać. Narodziny więzienia (Część I Kaźń; Rozdział pierwszy Ciało Skazańców; Część III; Rozdział III Panoptyzm)

4. Zygmunt Bauman – Globalizacja (rozdziały I i II)

5. Peter Singer – O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej (Część I; rozdziały 1 i 2)

6. Benjamin R. Barber – Dżihad kontra McŚwiat (Część I Nowy świat McŚwiata)

7. José Ortega y Gasset – Bunt mas i inne pisma socjologiczne (Bunt mas, Część pierwsza. Bunt mas; fragmenty)

8. Richard Sennet – Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu (Część trzecia. Tętnice i żyły; Rozdziały: Ósmy Ciało w ruchu; Dziewiąty Ciało wyzwolone; Dziesiąty Miejski indywidualizm; Zakończenie Ciała miejskie)

9. Zygmunt Freud – Człowiek, religia, kultura (Kultura jako źródło cierpień)

10. Rudolf Arnheim – Dynamika formy architektonicznej (fragmenty) lub tegoż: Sztuka i percepcja wzrokowa (fragmenty

11. Czas w kulturze red. Andrzej Zajączkowski (Jacques Le Goff Czas Kościoła i czas kupca oraz Od czasu średniowiecznego do czasu nowożytnego; Francis Haber Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu)

12. James George Frazer – Złota gałąź (fragmenty)

13. Thomas S. Kuhn – Struktura rewolucji naukowych (fragmenty)

14. Marshall McLuhan – Wybór pism (Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka)

15. Norbert Elias – Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu (fragment dzieła pt. O procesie cywilizacji) (fragmenty części drugiej i części czwarte

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.10 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.10 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.10 d 30 4 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10498