Katalog ECTS

Architektura Warszawy w XIX i XX wieku.

Pedagog: dr Filip Burno

Pole Opis
Typ przedmiotu Przedmiot fakultatywny.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

 

    Proseminarium – zajęcia (w formie wykładów i dyskusji)  przygotowujące studentów do wykonania, napisania, przedstawienia pracy teoretycznej na V roku z tematu – architektura.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

 

Zaliczony III rok (oprócz studentów kierunku historia sztuki)

Wymagania końcowe

 

Aktywność na zajęciach

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin pisemny. Ocena poziomu wiedzy zdobytej na zajęciach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 

  Zajęcia są przeznaczone głównie dla osób, których teoretyczna część pracy dyplomowej będzie poświęcona architekturze. Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zjawisk w architekturze Warszawy XIX i XX w.: rozwój miasta w okresie wielkoprzemysłowym, powstanie nowoczesnej infrastruktury, kamienice czynszowe, pałace burżuazji, program rusyfikacji (budowa koszar i cerkwi), klasycyzm akademicki i styl dworkowy, monumentalna architektura lat 30., funkcjonalizm, zniszczenia wojenne, projektu odbudowy, socrealizm, powojenny modernizm.

 

1)  Rozwój Warszawy od XIV do początku XIX w.

 

 

 

 

 

2) Architektura Warszawy lat ok. 1850 – 1914.

 

 

 

 

 

3)    Rusyfikacja miasta.

 

   

 

 

 

4)  Architektura lat 20.

 

 

 

5) Architektura lat 30.

 

 

 

8)  Warszawa latach II wojny.

 

 

 

9)  Odbudowa Warszawy, socrealizm, powojenny modernizm

 

 

 

10 i następne) zajęcia terenowe (od połowy kwietnia)

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Karol Mórawski, Warszawa. Dzieje miasta, Warszawa 2017 (wydanie V, poprawione i uzupełnione)

2. Grzegorz Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

 

Grzegorz Piątek, Najlepsze miasto świata. Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949, Warszawa 2020

Marta Leśniakowska, Warszawa: miasto palimpsest, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 95-112

Historyczne place Warszawy, Warszawa 1995

Historyczne centrum Warszawy, Warszawa 1998

Jarosław Zieliński, Atlas dawnej architektury Warszawy, t. 1 - 15

Błażej Brzostek, Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek

Aleksander Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1865-1914

Omilanowska Małgorzata, Świątynie handlu: warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej

Łukasz Heyman,Nowy Żoliborz 1918-1939: architektura-urbanistyka, Warszawa 1976

Anna Dybczyńska-Bułyszko, Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej, Warszawa 2010

Hanna Faryna-Paszkiewicz, Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 2003

Grzegorz Mika, Polityka urbanistyczna Warszawy w okresie międzywojennym, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 288-295

Jarosław Trybuś, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne  Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012

Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna, Warszawa 2013

Piotr Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009

Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz, Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952, Warszawa 2012

 Waldemar Baraniewski, Pałac w Warszawie

Jarosław Zieliński, Realizm socjalistyczny w Warszawie, Warszawa 2009

Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku, Warszawa 2012

Modernizm w architekturze Warszawy lat 60., Warszawa 2013

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 

Umiejętności -  student/absolwent powinien być zdolny do:

 

  powinien umieć rozróżniać style architektoniczne i odmiany architektury Warszawy w XIX XX wieku

 

Wiedza- student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1. powinien znać historię rozwoju architektury Warszawy XIX XX wieku

2. powinien znać najważniejsze fakty z historii urbanistyki XX wieku

 

Inne kompetencje ( postawy) -student/ absolwent powinien być zdolny do:

 

Student powinien być zdolny do napisania pracy teoretycznej na V roku studiów poświęconej architekturze Warszawy XIX i XX wieku

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa, komputer, rzutnik.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10490