Katalog ECTS

Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów

Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

udział w zajęciach, realizacja projektu zaliczeniowego wg. uzgodnionych standardów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Seminarium "Trajektorie współczesnych praktyk zawodowych artystów" ma rozwinąć wiedzę studenta na temat artysty jako współczesne, społecznej kategorii zawodowej. Zwłaszcza wiedzę z zakresu antropologii artysty: historię kształtowania się zawodu, społeczno/organizacyjne otoczenie praktyk twórczych, pozycję artysty we współczesnym dyskursie publicznym. Zagadnienia omawiane na seminarium: 1. Artysta wczoraj i dziś, historia mitów. 2.O pozycji społecznej sztuki i rolach artysty.3.Edukacja artystyczna - historia i aktualne problemy uczenia sztuki. 4. Współczesny świat sztuki (pole sztuk), geografia, organizacje, nstytucje obywatelskie.5. trajektorie praktyk zawodowych, modele karier.6. Artysta i "ustroje kultury", państwo, rynek, instytucje obywatelskie.7. Technologiczne i komunikacyjne uwarunkowania twórczości, nowe obiegi sztuki.8. Sektor kreatywny i przemysły kultury. 9. Między sztuką. społecznym aktywizmem.10. Polityka kulturalna i społeczne wsparcie sztuki. 11. Wydarzenie artystyczne, finanse,prawo, informacja, promocja)12/15. Praca badawczo/projektowa. 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Golka Marian, Socjologia artysty, Ars Nowa, Poznań 1995,

Agata Bachórz, Krzysztof Stachura, Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury, Gdańsk 2016

Natalia Brylowska, Zawód artysta. Zarządzanie karierą artystyczna w czasach późnego kapitalizmu, doktorat, Uniwrsytet Jagielloński 2018,

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Pierre Bourdieu, Reguły sztuki, Universitas, Kraków 2001

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po zaliczeniu student potrafi umiejscowić typ i charakter własnej pracy zawodowej w kontekście właściwychn instytucji ispołecznego otoczenia

Po zaliczeniu student rozumie podstawowe pojęcia funkcjonujące we współczesnym, społecznym dyskursie na temat artysty, jego instytucji zawodowych, otoczenia twórczości, życia artystycznego

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.2 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.8 d 30 4 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10493