Katalog ECTS

Historia sztuki II

Pedagog: dr Marcin Zgliński

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu) -brak-
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Architektura Wnętrz s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Sztuka Mediów s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.4 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10517