Katalog ECTS

Pracownia gościnna

Pedagog: dr Anna Konik

Pole Opis
Typ przedmiotu Autorska pracownia gościnna (do wyboru)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konsultacje indywidualne i grupowe

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Spotkania z zaproszonymi gośćmi

Działania interdyscyplinarne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Do pracowni gościnnej mogą zapisać się studenci, którzy ukonczyli studia I stopnia.

Od studentów na tym etapie wymaga się znajomości montażu (Adobe Premier, Final Cut lub DaVinci Resolve), zapisu dżwięku,

obrazu, czy obsługi kamery. Ważnym elementem jest również umiejetność kreatywnego

i indywidualnego podejścia do projektów oraz praca w zespole. 

Wymagania końcowe

W celu uzyskania zaliczenia konieczne jest uczestniczenie w zajęciach, spotkaniach 

oraz zrealizowanie indywidualnego projektu końcowego. Podstawą zaliczenia będą

również tworzone indywidualne archiwa projektu, dokumentujące przebieg pracy. Powinny one obejmować

dokumentację zdjeciową, teksty, notatki, opisy rozwoju projektu itd.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie zostanie udzielone na podstawie obecności, aktywności i końcowej prezentacji projektu

oraz archiwum jego ewaluacji.

Praca zaliczeniowa będzie oceniana na podstwaie wartości artystycznej czyli umiejętnosci

łaczenia różnych gatunków filmowych (np. dokument, fikcja, found footage...). artystycznych z obszaru

sztuki video, instalacji video, animacji cyz innych działań np. performatywnych. Program pracowni kładzie

nacisk na tworzenie prac autorskich i progresywnych, artystycznie nieskrępowanych, eksperymentalnych

i interdyscyplinarnych.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W oparciu o moją praktykę artystyczną z obszaru szeroko rozumianej video instalacji, filmu artystycznego,

sztuki wchodzącej w obszar działań społecznych (www.annakonik.art.pl ) gównym założeniem autorskiej

pracowni gościnnej, w roku akademickim 2019/2020, będzie użycie różnych form

obserwacji w kontekście miejsca. Pracownia będzie skupiać się na tworzeniu sztuki wrażliwej, otwartej

na obecność oraz indywidualne doświadczenie widza. Będzie miejscem tworzenia sztuki powstającej na styku

różnych dziedzin, języków wizualnych, politycznych i społecznych kontekstów. Działania będą obejmować

współpracę w grupach, jak i indywidualną w kontekście tematu „Wideo jako Miejsce”. Projekty, konsultacje

i ćwiczenia będą zmierzać do poszerzenia świadomości użycia video i znaczenia miejsca w percepcji tego medium.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Udział w otwarciach wystaw, spotkaniach z artystami, pisarzami, naukowcami, jak i wykładach gościnnych.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Koncepcja obrazu

Relacje wizualne

Koncepcje artystyczne

Działania przestrzenne

Postrzeganie a kreatywność

Przestrzeń działania dźwięku

Dokument wideo

Antropologia obrazu

Organizacja i aranżacja przestrzeni

Plener

Koncepcja obrazu

Relacje wizualne

Koncepcje artystyczne

Działania przestrzenne

Postrzeganie a kreatywność

Przestrzeń działania dźwięku

Dokument wideo

Antropologia obrazu

Organizacja i aranżacja przestrzeni

Plener

Koncepcja obrazu

Relacje wizualne

Koncepcje artystyczne

Działania przestrzenne

Postrzeganie a kreatywność

Przestrzeń działania dźwięku

Dokument wideo

Antropologia obrazu

Organizacja i aranżacja przestrzeni

Plener

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Obsługa kamery, edycja obrazu, dżwięku, podstawy kreatywnego pisania.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.4 d 45 3 ćw. 45h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11745