Katalog ECTS

Introduction to protection of cultural heritage

Pedagog: mgr Anna Kowalik

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • Wykłady kursowe, monograficzne online
 • Konwersatorium online: dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny
 • e-learning: podcasty, spotkania video, wykłady offline
 • Zajęcia terenowe (przy dużej ilości studentów, podział zajęć na grupy zgodnie z wytycznymi dot. pandemii)
Język wykładowy angielski;
Wymagania wstępne
 • Student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • Student z programu Erasmus studiujący na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Wymagania końcowe

Zaliczenie z zakresu teorii 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów od 0 do 5+.

Na ocenę składa się:

 • obecność na zajęciach - 40%
 • aktywny udział w dyskusjach i zajęciach w terenie – 20%
 • esej (w języku angielskim) na wybrany temat związany z ochroną dziedzictwa kultury i odnoszący się do kraju zamieszkania studenta – 40%
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają dać studentowi orientację czym jest ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz jakie jest jej miejsce w sferze kultury. Przedmiot, prowadzony w formie wykładów, konwersatoriów online i zajęć w terenie, umożliwi studentowi zdobycie wiedzy o specyfice problematyki konserwatorskiej wraz z kształtowaniem świadomości potrzeby ochrony dziedzictwa.
Student po ukończeniu zajęć posiada wiedzę z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Posiada umiejętność gromadzenia informacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz jest świadomy problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego.


TEMATY:

 • Teoria konserwacji i wartościowanie zabytków, ochrona prawna, zagadnienia etyczne;
 • Założenia dawnych i współczesnych doktryn konserwatorskich, podstawowe teksty i dokumenty;
 • Metodologia konserwacji;
 • Struktura dziedziny i podstawowa terminologia z zakresu ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym (podział na konserwację zapobiegawczą, zachowawczą i restaurację, rekonstrukcję, replikę, re-enactment, emulację);
 • Organizacja ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce;
 • Studium historyczno-konserwatorskie w Polsce;
 • Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce;
 • Światowe dziedzictwo kulturowe i naturalne UNESCO; znajomość kryteriów oceny i weryfikacji obiektów kulturowych i przyrodniczych oraz procedury wpisu na listę;
 • Polskie zabytki na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO;
 • Historia Odbudowy Warszawy;
 • Stare Miasto w Warszawie (zajęcia w terenie);
 • Aktualne wystawy sztuki w Warszawie (zajęcia w terenie).
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 1. About ICOMOS [Internet]. International Council onMonuments and Sites. 2011. Available online: https://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/history?showall=&start=1
 2. Athens Charter, D. The Athens charter for the restoration of historic monuments. In Proceedings of the 1st International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Athens, Greece, 21–30 October 1931.
 3. Barassi, S. Dreaming of a universal approach: Brandi’s theory of restoration and the conservation of contemporary art. In Conservation: Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths; Butterworth-Heinemann: Oxford, UK, 2009; (This paper was presented in London on September 24 at the seminar—Conservation: Principles, Dilemmas and Uncomfortable Truths).
 4. Drogi współczesnej konserwacji. Aranżacja. Ekspozycja. Rekonstrukcja. Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie 2000, IX tom IX, cz. 1 i 2, ICOMOS Biuletyn 2000; www.icomos-polska.com
 5. Dushkina, N. The challenge of change and the 20th-century heritage. In Conservation and Preservation: Interactions between Theory and Practice: In Memoriam Alois Riegl (1858–1905): Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation; Polistampa: Vienna, Austria, 2008; pp. 1000–1013.
 6. Falser, M.; Lipp, W.; Tomaszewski, A. Conservation and preservation, interactions between theory and practice in memoriam Alois Riegl (1858–1905). In Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conserviation and Restoration, Vienna, Austria, 23–27 April 2008.
 7. Gaweł Ł. Pokojska W., Pudełko A. (red), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków 2016.
 8. Gubser, M. Time and history in alois riegl’s theory of perception. J. Hist. Ideas 2005, 66, 451–474. [CrossRef]
 9. Gutowska K. [red.], Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000.
 10. Howard P., Heritage. Management, Interpretation, Identity, London–New York 2003
 11. ICOMOS The Nara Document on Authenticity; ICOMOS (International Council on Monuments and Sites): Nara, Japan, 1994.
 12. ICOMOS. The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 2013; Incorporated Peter Marquis-Kyle: Brisbane, Australia, 2013.
 13. Ingarden R., Studia z estetyki, t. III, Warszawa 1966.
 14. Jokilehto, J. The idea of conservation: An overview. In Conservation and Preservation: Interactions between Theory and Practice: In Memoriam Alois Riegl (1858–1905): Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation; Polistampa: Vienna, Austria, 2008; pp. 1000–1015.
 15. Kubiak J., Teraźniejszość rzeczy minionych, Ośrodek Informacji Konserwatorskiej PP PKZ Warszawa 1983.
 16. Lehne, A. Georg dehio, alois riegl, max dvorák—A threshold in theory development. In Conservation and Preservation: Interactions between Theory and Practice: In Memoriam Alois Riegl (1858–1905): Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation; Polistampa: Vienna, Austria, 2008; pp. 1000–1012.
 17. Marshall, D. The burra charter in an international context—The implications of international doctrine for practice in Australia. In Conservation and Preservation: Interactions between Theory and Practice: In Memoriam Alois Riegl (1858–1905): Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation; Polistampa: Vienna, Austria, 2008; pp. 1000–1007.
 18. Niglio, O. John Ruskin: The Conservation of the Cultural Heritage; Kyoto University: Kyoto, Japan, 2013.
 19. O opiece nad kolekcją, (red.) M. Bogdańska-Krzyżanek, J. Egit-Pużyńska, Warszawa 2008.
 20. O zabytkach. Ochrona, opieka, konserwacja, Warszawa 2005.
 21. Plevoets, B.; Van Cleempoel, K. Adaptive Reuse as a Strategy towards Conservation of Cultural Heritage: A Survey of 19th and 20th Century Theories. In Proceedings of the Reinventing Architecture and Interiors: The past, the present and the future, Greenwich, UK, 29–30 March 2012.
 22. Powell, K. Architecture Reborn: The Conversion and Reconstruction of Old Buildings; Calmann & King Ltd.: London, UK, 1999.
 23. Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, PWN Warszawa 1989.
 24. Riegl, A. The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin; MIT Press: Cambridge, MA, USA, 1982.
 25. Rouhi, J. Development of the Theories of Cultural Heritage Conservation in Europe: A Survey of 19th and 20th Century Theories. In Proceedings of the 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture & Urban Development, Tehran, Iran, 27–29 December 2016.
 26. Ruskin, J. Seven Lamps of Architecture; JM Dent and Sons: London, UK, 1907.
 27. Ruskin, J. The lamp of memory (1849). Hist. Perspect. Prev. Conserv. 1849, 6, 2.
 28. Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.
 29. Schädler-Saub, U. Teoria e metodologia del restauro: Italian contributions to conservation in theory and practice. In Conservation and Preservation: Interactions between Theory and Practice: In Memoriam Alois Riegl (1858–1905): Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation; Polistampa: Vienna, Austria, 2008; pp. 1000–1014.
 30. Szmygin B.: Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin 2001
 31. Tomaszewski Andrzej, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Kraków 2012.
 32. Tomaszewski, A. From Athens 1931 to Venice 1964: History and actuality. In Conservation and Preservation: Interactions between Theory and Practice: In Memoriam Alois Riegl (1858–1905): Proceedings of the International Conference of the ICOMOS International Scientific Committee for the Theory and the Philosophy of Conservation; Polistampa: Vienna, Austria, 2008; pp. 1000–1008.
 33. Tomaszewski, A.; Polistampa, E. Values and critera in heritage conservation. In Proceedings of the International Conference of ICOMOS, ICCROM, Fondazione Romualdo Del Bianco, Florence, Italy, 2–5 March 2007.
 34. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku.
 35. Vaccaro, A. Restoration and anti-restoration. In Historical and Philisophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage. The Getty Conservation Institute: Los Angeles, CA, USA, 1996; pp. 308–313.
 36. Venice Charter, R. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites; (Adopted by in ICOMOS 1965); ICOMOS: Venice, Italy, 1964.
 37. Viollet-le-Duc, E.-E. Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du Xie Au Xvie Siècle; English Edition on Restoration (London, 1875); B. Bance: Paris, France, 1854.
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 1. Althöfer H., A Five-Point Programme for Conserving Contemporary Art [in:] What’s changing. Theories and practices in the restoration of contemporary art, ed. M. Mundici, A. Rava, Torino 2013, pp. 37-42.
 2. Baldini U., Teoria del restauro, Firenze 1978.
 3. Basile G., Didactica formativa per la tutela delląarte contemporanea [in:] Conservazioni dell’arte contemporanea: temi e problemi un’esperienza didactica, pod red. P. Iazurlo, F. Valenti, Saonara 2010, pp. 19-26.
 4. Basile G., Proposta di costituzione di una associazione per la conservazione e la salvaguardia dell’arte contemporanea [in:] Conservazione e restauro nell’arte contemporanea, ed. G. Basile, conference materials: Roma Università La Sapienza: “Arte e Conservazione”, nr 1995, Roma 1995, pp. 48-52.
 5. Beerkens L., Weerdenburg S., Restoration or Reconstruction? Towards a Conservation Approach for "Arte Povera" Installations, Based on the Art Process and the Artist's Intent [in:] What’s changing. Theories and practices in the restoration of contemporary art, ed. M. Mundici, A. Rava, Torino 2013, pp. 187-192.
 6. Bonsanti G., Proposals for a Theory of the Restoration of Contemporary Art [in:] What’s changing. Theories and practices in the restoration of contemporary art, ed. M. Mundici, A. Rava, Torino 2013, pp. 123-132.
 7. Brandi C., Il fenomeno teorico del restauro [in:] “Bollettino dell’Instituto Centrale del Restauro” n. 1 (1950), pp. 9-12.
 8. Brandi C., Teoria del Restauro, Rzym 1963.
 9. Chiantore O., Synthetic Materials in Contemporary Art: Opportunities and Problems [in:] What’s changing. Theories and practices in the restoration of contemporary art, ed. M. Mundici, A. Rava, Torino 2013, pp. 223-226.
 10. Corzo M., A., (ed.) Mortality Immortality? The Legacy of 20-th – Century Art, Los Angeles 1998
 11. Hummelen Y., D. Sille, (ed.) Modern Art, Who Cares?, London 2004.
  Lemme F., Restoring Works of Conceptual Art [in:] What’s changing. Theories and practices in the restoration of contemporary art, ed. M. Mundici, A. Rava, Torino 2013, pp. 63-66.
 12. Mensi L., Working with Living Artists [in:] What’s changing. Theories and practices in the restoration of contemporary art, ed. M. Mundici, A. Rava, Torino 2013, pp. 247-252.
 13. Sterpi M., Restoration of Contemporary Art and the Law: Roles, Limits and Consequences [w:] What’s changing. Theories and practices in the restoration of contemporary art, ed. M. Mundici, A. Rava, Torino 2013, pp. 167-174.
 14. Szmelter I., Innovative Approach to the Complex Care of Contemporary Art, series Knowledge Tree, monograph in English language, International Network of Conservation of Contemporary Art – Central Eastern Europe (INCCA-CEE), Archetype Publications, London 2012.
 15. Theory and Practice in the Conservation of Modern Art: Reflections on the Roots and the Perspectives, ARCHETYPE, London 2010.
 16. Tomaszewski A., Cesare Brandi i oddziaływanie „włoskiej szkoły konserwacji’[in:] Sztuka konserwacji i restauracji, Warszawa 2007, pp. 40-53.
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent zna i rozumie:

KW_08 zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

KW_09 historię ewolucji poglądów na ochronę dzieł sztuki i zabytków, współczesne zasady etyki konserwacji i restauracji.

KW_10 obowiązujące uwarunkowania prawne, społeczne i finansowe ochrony zabytków w Polsce oraz prawa własności intelektualnej.

Absolwent jest gotów do:

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

KK_04 konstruktywnego reagowania na przejawy niekompetencji, zaniedbań oraz niszczenia dziedzictwa kulturowego, mając przy tym świadomość roli i znaczenia zabytków w zbiorowej pamięci narodów, grup religijnych, etnicznych oraz innych społeczności.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.8 o 2 5 w. 2h
ćw. 2h
w. ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.8 o 2 5 w. 2h
ćw. 2h
w. ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.8 o 4 5 w. 4h
ćw. 4h
w. ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.8 o 4 5 w. 4h
ćw. 4h
w. ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.6 o 2 5 w. 2h
ćw. 2h
w. ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury s.6 o 2 5 w. 2h
ćw. 2h
w. ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.6 o 4 5 w. 4h
ćw. 4h
w. ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.6 o 2 5 w. 2h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12221