Katalog ECTS

Modelowanie

Pedagog: mgr Tomasz Januszewski, mgr Jerzy Wojtasik, mgr Jan Buczek

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Prezentacje
Ćwiczenia studyjne
Ćwiczenia warsztatowe
Projekty indywidualne
Dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na I rok.

Wymagania końcowe

Zaliczenie wszystkich zadań modelarskich.
Zaliczenie semestru I i II.
Ocena egzaminacyjna semestru I i II.
Akceptacja Komisji Wydziałowej pod przewodnictwem Dziekana.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia.
Ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu.
Precyzja wykonania obiektu modelarskiego.

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie z właściwościami fizycznymi i konstrukcyjnymi materiałów modelarskich i prototypowych.
Zapoznanie z różnorodnymi technikami modelowymi i narzędziowymi.
Zaznajomienie z metodami obróbki modelarskiej i prototypowej.
Nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania makiet roboczych, modeli imitacyjnych i prototypowych projektów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

PORADNIK WARSZTATOWCA MECHANIKA / praca zbiorowa

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po zakończeniu kursu absolwent potrafi posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania. (K_U02) 

Po zakończeniu kursu absolwent zna i rozumie:

wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu. (K_W04) 

problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do realizacji projektowanych obiektów. (K_W07) 

podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów. (K_W08) 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Modelarnia wyposażona w urządzenia do obróbki gipsu, metalu, drewna i tworzyw sztucznych wraz z lakiernią.
Magazyn z podstawowymi materiałami modelarskimi.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 o 60 4 ćw. 60h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9551