Katalog ECTS

Języki obce: język niemiecki

Pedagog: Marcin Stachurski

Pole Opis
Typ przedmiotu lektorat
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

A1 - nauka języka od podstaw

A2 - ukończenie kursu na poziomie A1

B1 - ukończenie kursu na poziomie A2

 

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę.

Na ocenę składają się następujące elementy:

 

Zaliczenie prac pisemnych, aktywne uczestniczenie wzajęciach, obecność.

Student może opuścić dwa zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia.

Pozytywna ocena z testukońcowego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

A1:

Opanowanie alfabetu niemieckiego, prawidłowej wymowy i intonacji;

Wyrabianie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia;

Wykształcanie zdolności sprawnego czytania ze zrozumieniem;

Wyrażanie treści w zakresie podstawowych kategorii semantycznych dotyczących spraw codziennych, nazywanie prostych czynności, zdobycie kompetencji językowych w prostych sytuacjach komunikacyjnych

 

A2:

Wyrabianie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia;

Wykształcanie zdolności sprawnego czytania ze zrozumieniem;

Wyrażanie treści w zakresie podstawowych kategorii semantycznych dotyczących spraw codziennych, nazywanie prostych czynności, zdobycie kompetencji językowych w prostych sytuacjach komunikacyjnych

 

B1:

Wyrabianie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia;

Wykształcanie zdolności sprawnego czytania ze zrozumieniem;

Wyrażanie treści w zakresie podstawowych kategorii semantycznych dotyczących spraw codziennych, nazywanie prostych czynności, zdobycie kompetencji językowych w prostych sytuacjach komunikacyjnych 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Materiały opracowane przez lektora

Podręcznik DaF kompakt A2- B1

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer z dostępem do internetu

 

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.6 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Scenografia s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.6 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Architektura Wnętrz s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Architektura Wnętrz s.6 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Rzeźba s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Grafika s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Badania Artystyczne s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2020/21-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13998